Privacy statement

Bij het verlenen van ondersteuning aan een maatschappelijke organisatie hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Delta Lloyd Foundation*, respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Delta Lloyd Foundation verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Delta Lloyd Foundation heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij de aanvraag voor ondersteuning vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst of het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting of continuering van het klantenbestand.

Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, doelgericht, en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Inzage en correctie
Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Delta Lloyd, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming, meldpunt_ privacy@ deltalloyd.nl. Of: postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Quick check

Werk jij aan een project waarmee je mensen financieel zelfredzaam maakt en wil je graag steun van Delta Lloyd Foundation? Doe dan deze check om te kijken of jouw project hiervoor in aanmerking komt en neem contact met ons op.


Bekijk onze criteriaChevron-right